Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna. Dokumentacji Projektowej: Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo .

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego może stanowić warstwę dolną lub . Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni .

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw. Kruszywo łamane moŜe pochodzić z przekruszenia ziarn Ŝwiru. Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej, jako podbudowę .

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca . Kruszywo łamane mo e pochodzić z przekruszenia ziaren wiru lub kamieni . KNR 2-0114-0 Podbudowy z kruszyw, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/kl. II, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy cm . Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,. Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej . Kliniec – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od mm do 3mm. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub.

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych . Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie jest to kruszywo dobrane o ciągłym uziarnieniu i zagęszczone w optymalnej wilgotności. Podbudowy stabilizowane mechanicznie; PN-B 11112:19Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; PN-B 86/067Kruszywa .