Kapital pracujacy

KAPITAŁ PRACUJĄCY – Definicja kapitału pracującego. Zależność między wielkością kapitału pracującego a bezpieczeństwem przedsiębiorstwa z punktu . Kapitał obrotowy netto jest to również ta część kapitałów stałych.

Stąd też pod pojęciem „kapitału pracującego” rozumie się często kapitał obrotowy netto. Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący) jest to ta część kapitału stałego, która służy do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. W praktyce, jako kapitał obrotowy rozumie się tą część aktywów.

Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie kapitału pracującego przez całkowite aktywa spółki.

Kapitał pracujący otrzymujemy odejmując od . Kapitał obrotowy netto nieujemny (KON ≥ 0) informuje o wartości aktywów. Kapitał obrotowy netto czyli kapitał pracujący: Kapitał obrotowy netto (NWC-neto working capital) to jedna z miar płynności finansowej . Zmiana kapitału pracującego w spółce pozwala nam określić jak zwiększało się lub zmniejszało zapotrzebowanie na bieżący kapitał np. Kapitał obrotowy netto, czyli kapitał pracujący (ang. working capital) jest definiowany jako różnica pomiędzy kapitałem stałym a majątkiem trwałym, bądź też jako . Ujemny kapitał pracujący, na przekór negatywnej konotacji w nazwie, jest najlepszym i najtańszym źródłem finansowania przedsiębiorstwa. Zaś, w ujęciu finansowym (kapitałowym) kapitał obrotowy netto to różnica.

Dodatni kapitał pracujący występuje wtedy, gdy część aktywów obrotowych jest . Miara finansowa wykorzystywana do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Kapitał pracujący jest wyznaczany jako różnica między . Kapitał pracujący (WC – Working Capital) – zamiennie w naszym kraju – zwany kapitałem obrotowym, jest swego rodzaju miarą, którą mierzymy zdolność . Kapitał obrotowy, czyli źródła finansowania aktywów bieżących. Pojęcia kapitału obrotowego i kapitału pracującego odnoszone są. Kapitał pracujący jest gwarantem płynności finansowej podmiotu gospodarczego. Obecność kapitału pracującego sprawia, że można kontynuować prowadzenie swojej działalności bez konieczności brania kredytów.

Kapitał pracujący netto jest różnicą między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (metoda majątkowa) lub kapitałem stałym i aktywami . Aby zdefiniować kapitał obrotowy netto, można przyjąć, że najprościej ujmuje się. Termin „kapitał pracujący” jest bezpośrednim tłumaczeniem z języka angiel-. Nie jest to tożsame pojęcie co kapitał pracujący w bilansie sprawozdania finansowego – jest to jednak termin bardzo podobny, przyjęty do .